Java Pro Курс у Луцьку, вивчення Java Pro з працевлаштуванням | ITEA Lutsk

Курс Java Pro

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
111 год. по 2-3 рази на тиждень

Після курсу Ви зможете:

 • Писати мовою Java різні проєкти
 • Створювати свій завантажувач класів
 • Розробляти невеликі IoC-контейнери (маленький Spring)
 • Писати модульні тести й працювати за TDD
 • Ефективно користуватися англійською для спілкування з клієнтами та колегами
 • Грамотно презентувати себе працедавцеві

Програма курсу:

1. Загальна характеристика мови Java

 • Історія мови Java
 • Байт-код
 • Віртуальна машина Java (JVM)
 • Трансляція, інтерпретація й компіляція
 • JIT-компіляція
 • JDK та його структура
 • Команди JDK: javac, java, appletviewer, jar (en10). Їхнє використання та параметри
 • Пошук та завантаження класів
 • Створення й запуск першого додатка на Java
 • Вихід з програми та завершення її роботи
 • Використання IDE Eclipse/NetBeans/Intellij IDEA для створення й виконання програм

2. Типи даних та основні операції з ними

 • Алфавіт мови
 • Коментарі
 • Ключові слова
 • Типи даних: прості (примітивні) та за посиланням
 • Ідентифікатори, вибір імен ідентифікаторів
 • Змінні й константи
 • Оголошення та ініціалізація змінних
 • Область видимості й час життя змінних
 • Оператори
 • Операції: арифметичні, привласнення, відносні й логічні
 • Перетворення та приведення числових типів
 • Пріоритет операцій
 • Використання круглих дужок

3. Потік управління

 • Складовий оператор (блок)
 • Умовний оператор і його види
 • Оператор switch
 • Цикли: for, while, do while
 • Нескінченні цикли
 • Переривання потоку керування, мітки
 • Оператор goto й причини уникнення його застосування

4. Масиви

 • Оголошення й ініціалізація масивів, зокрема анонімних
 • Лінійні масиви
 • Ітерація за елементами масиву
 • Масиви та привласнення
 • Передавання та повернення масивів до/з методів
 • Копіювання масивів
 • Клас Arrays: заповнення, порівняння елементів і їхнє сортування
 • Пошук у масивах
 • Багатовимірні масиви, «нерівні» масиви
 • Методи: аргументи змінної довжини
 • Параметри командного рядка

5. Рядки

 • Клас String. Незмінні об’єкти
 • Зберігання рядків у пам’яті
 • Основні операції класу String (створення, конкатенація, порівняння, пошук символів і підрядків у рядках та інше). Перетворення простих типів даних
 • Розбивка рядків: клас StringTokenizer. Змінні об’єкти: класи StringBuffer і StringBuilder
 • Основні методи. StringBuffer vs StringBuilder

6. GIT. Контроль версії

 • Локальні системи контролю версій
 • Централізовані системи контролю версій
 • Розподілені системи контролю версій

7. Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування. Об’єкти й класи

 • Поля й методи (визначення, синтаксис оголошення)
 • Специфікатори доступу public і private
 • Поля класів: ініціалізація явна та за замовчуванням, специфікатор final і константи
 • Доступ до полів і методів
 • Методи: параметри (посилання та прості типи) і повернені, використання set і get- методів, перезавантаження методів, правила перезавантаження
 • Об’єктна модель. Основні положення: абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархія
 • Діаграми класів UML
 • Об’єкти та класи. Об’єкти. Визначення (з прикладами). Стан. Поведінка
 • Конструктори: конструктори за замовчуванням, виклик одного конструктора з іншого
 • Блоки ініціалізації
 • Статичні поля й методи: ініціалізація константи, статичні блоки ініціалізації. Використання this для доступу до членів класу
 • Збір сміття та видалення об’єктів

8. Відносини між об’єктами

 • Залежності, їхні різновиди
 • Узагальнення
 • Асоціації
 • Реалізації
 • Зв’язки, їхня множинність

9. Успадкування й поліморфізм

 • Успадкування й поліморфізм як інструмент створення ПЗ. Суперклас і підкласи, відносини узагальнення, успадкування в Java. Виклик конструкторів суперкласів, порядок викликів. Ключове слово super ()
 • Перевизначення методів, правила перевизначення. Успадкування та статичні поля й методи класів. Абстрактні класи та методи: поняття, виклик конструкторів, реалізація методів у субкласах
 • Інтерфейси. «Множина» успадкування. Визначення та реалізація інтерфейсів. Розширення інтерфейсів. Композиція як альтернатива множинного спадкоємства
 • Поліморфізм. Ієрархія успадкування
 • Перетворення та приведення типів. Використання instance of. Відмова від успадкування: термінальні (final) методи та класи. Включення як альтернатива множинному спадкуванню
 • Пакети. Вкладеність пакетів. Повторне використання коду та пакети. Захист доступу
 • Імпорт: класів, статичних методів і полів

10. Клас Object

 • Глобальний суперклас Object
 • Методи equals (), hashCode (), toString (), finalize (), clone () таінші
 • Правилареалізації equals () і hashCode ()
 • Інтерфейс Cloneable і його реалізація
 • Клонування: поверхневе і глибинне

11. Внутрішні класи

 • Синтаксис оголошення
 • Створення об’єктів внутрішніх класів
 • Поля й методи внутрішніх класів
 • Вкладеність внутрішніх класів і доступ до членів зовнішніх класів
 • Посилання this у внутрішньому класі
 • Доступ до полів і методів зовнішнього класу з внутрішнього
 • Внутрішні класи і специфікатор доступу
 • Вкладені інтерфейси
 • Застосування внутрішніх класів
 • Внутрішнілокальнікласи (Method-LocalInnerClasses)
 • Анонімні внутрішні класи
 • Вкладені (внутрішні статичні) класи (static nested classes)
 • Створення примірників
 • Доступ до примірника з внутрішніми класами перерахування
 • Компіляція програм з внутрішніми класами перерахування

12. Перерахування

 • Перерахування як класи. Методи values (), valueof (), name (), ordinal ()
 • Константи, конструктори, методи й поля
 • Перерахування і конструкція switch. Імпорт членів перерахувань

13. Робота з базами даних

 • Основи побудови реляційних баз даних
 • SQL
 • Нормальніформи. Запити SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • JDBC
 • Driver, Connection, Statement, ResultSet, PrepareStatement

14. Обробка помилок і винятки

 • Підходи до обробки помилок часу виконання
 • Поняття виключення і виняткової ситуації
 • Ієрархія класів винятків у Java
 • Контрольовані (що перевіряються) і неконтрольовані (не перевіряються) винятки
 • Генерація виняткової ситуації й оператор throws
 • Оголошення контрольованих винятків, ключове слово throws
 • Throws і перезавантаження методів
 • Перехоплення винятків
 • Перехоплення «усіх» винятків
 • Обробка винятків
 • Повторна генерація винятків
 • Блок finally: звільнення ресурсів
 • Створення власної ієрархії винятків
 • Реєстрація помилок, логування: логери, рівень логер, рівень повідомлень, обробники (об’єкти підкласу java.util.logging.Handler)
 • Приклад

15. Система введення-виведення

 • Ієрархія класів потокового введення-виведення
 • Потоки введення/виведення, механізм роботи з потоками, ієрархія потокового введення-виведення
 • Субкласи FilterOutputStream і FilterInputStream
 • Байтові потоки
 • Символьні потоки
 • Клас File. Клас RandomAccessFile
 • Серіалізація й десеріалізація об’єктів: поняття, призначення, реалізація
 • Приклад

16. Desktop-додатки

 • SWING, AWT. Приклад простого додатка з GUI
 • Обробка подій

17. Класи колекцій

 • Поняття абстрактного типу даних (АТД)
 • Структури даних: списки, стеки, множини, дерева, мапи
 • Обхід колекцій: інтерфейси Iterator і ListIterator, цикл «foreach»
 • Компаратори
 • Клас Collections: пошук і сортування елементів, заповнення, синхронізація уявлення, незмінні уявлення тощо

18. Знайомство з XML

 • Поняття формальної коректності та допустимості
 • Парсинг, зберігання стану об’єктів
 • Приклади

19. Багатопоточність

 • Поняття потоку. Особливості паралельного виконання
 • Потоки-демони
 • Пріоритети потоків. Метод yield ()
 • Стан потоку: створення потоків, -runnable і -runninig-потоки

20. Класи BigInteger і BigDecimal. Основні операції

 • Документування коду
 • Включення коментарів
 • Документування пакетів
 • Дескриптори загального призначення
 • Коментарі до класів, методам і полям
 • Використання javadoc

21. Універсальні типи

 • Параметризовані типи: класи інтерфейси. Параметри типу
 • Обмеження накладені на параметризовані типи: прості типи, інстанціювання, суперклас, виняток
 • Параметризовані типи і JVM

22. Утилітні пакети

 • Форматування і час java.util, java.time
 • Файлова система, java.io, Externalizable, java.nio
 • Незмінні об’єкти
 • Серіалізація та десеріалізація даних

23. Java 8. Анонімні функції. Stream API


24. Maven. Автоматизація складання Java-проектів

 • Декларативний опис проекту
 • Керування залежностями
 • Артефакти jar, war, ear
 • Правила розробки власних фреймворків і бібліотек
 • Ant the Java legacy build tool
 • Maven POM

25. Модульне тестування

 • Правила та принципи
 • TDD
 • Дублери
 • Mockito & PowerMock

26. Java Annotations


27. Java Reflection


28. Advanced Generics

 • Причини поліпшення підсистеми типів
 • Raw Types
 • Wildcards, <? super T>, <? extends T>
 • Type Erasure
 • Отримання інформації про тип generic у runtime
 • Доопрацювання власної колекції

29. Advanced Collections

 • Data Structure Complexity
 • WeakHashMap та інші
 • Сторонні бібліотеки колекцій

30. Advanced Multithreading / Concurrency

 • Низькорівневий API
 • Waiting/blocked/sleeping-потоки; стан потоку “dead”
 • Отримання результатів виконання багатопотокових обчислень. Метод join()
 • Синхронізація: синхронізація методів. Синхронізаційні блоки.
 • Блокування. Взаємодія потоків (Thread Interaction)
 • Синхронізація потоків, взаємодія потоків, шаблон “Producer-Consumer”
 • Особливість реалізації volatile
 • Java Memory Model (JMM)
 • Публікація об’єктів
 • Високорівневий API
 • Бібліотека java.util.concurrent

31. Advanced OOP

 • SOLID (базові принципи об’єктно-орієнтованого програмування та дизайну)
 • Dependency injection (DI) and Inversion of control (IoC)

32. Design Patterns


33. JRE Security, JVM Internals

 • Платформы, архитектура, байт-код
 • ClassLoader, garbage collector
 • Средства JVM для защищенного выполнения кода
 • Sandbox
 • Memory Management
 • Performance Optimization
 • Роль JAAS

34. Desktop-додатки: технологія JavaFX


35. Spring

 • Inversion of Control
 • Доступ до даних
 • Керування транзакціями

36. Робота з XML і JSON

 • Потоковий аналіз на основі SAX. Аналіз на основі DOM
 • Створення Java-класів за схемою
 • Валідація. JSON

37. Вступ у SQL

 • DDL & DML
 • Primary Key та Foreign Key
 • SQL Types
 • JOINs
 • Database Indexes

38. JDBC

 • Пул зв’язків
 • Data Access Object

39. Знайомство с Lombok та Log4J


40. Іспит. Захист програмного проекту


41. Як скласти резюме і пройти співбесіду

 • Структура резюме
 • FAQ
 • Як вести себе на співбесіді
 • Основні помилки на співбесіді
 • Урок англійської мови №1
 • Урок англійської мови №2
 • Урок пошуку роботи

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!

spinner-it